Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.est-shop.sk

I. Všeobecné ustanovenie

 1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „obchodné podmienky“ alebo „OP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu est-shop.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej  len „zákazník“ alebo „kupujúci“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.est-shop.sk a príslušnými právnymi predpismi.

 2. Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť EST Elektro-System-Technik, s.r.o., Železničná 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36321940, DIČ: 2020179029, IČ DPH: SK2020179029 (ďalej len ako „predávajúci“ alebo „EST“). Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 13045/R


Telefonický kontakt: 032 7740810, e-mail: info@est-slovensko.sk

 1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 032/ 640 01 09 fax č.: 032/ 640 01 08

 

II. Postup pri objednávaní tovaru

 1. Zákazník si môže cez e-shop est-shop.sk objedať tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu

 2. Pri objednávaní tovaru cez e-shop prosím uveďte nasledujúce údaje:
 • ak tovar objednávate ako spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy na diaľku nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, svoje telefónne číslo a e-mailový kontakt.
 • Ak tovar objednávate v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH.

Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy

 1. Po stlačení tlačidla „do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k nahliadnutiu.

 2. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy.

 3. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme EST, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva sa považuje zaregistrovaním objednávky za uzatvorenú. Na e-mailovú adresu zákazníka budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnej objednávky.

 

III. Platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovaru je stanovená dľa cenníka predávajúceho platného v dobe prijatia objednávky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.

 2. Aktuálne cenníky predávajúceho sú uvedené na webových stránkach spoločnosti www.est-slovensko.sk alebo www.est-shop.sk
 1. Ak nie je dohodnuté inak, nie sú v kúpnej cene zahrnuté náklady na prepravu tovaru kupujúcemu, poštovné, cena prepravných obalov, balné, alebo iné poplatky. Všetky tieto náklady znáša kupujúci.

 2. Zákazník má pri úhrade objednaného tovaru niekoľko možností úhrady. Najrýchlejšou úhradou je úhrada platobnou bránou Gopay, ďalej úhrada bankovým prevodom, priamym vkladom v Tatra banke na účet uvedený v potvrdenej objednávke a úhrada na dobierku. Ak si zákazník zvolí úhradu na dobierku, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou

 

IV. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. O dostupnosti tovaru je zákazník informovaný hneď pri zadávaní objednávky (dostupnosť konkrétneho tovaru je uvedená pri výbere tovaru). Ak je tovar skladom, bude zákazníkovi dodaný najneskôr do troch pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej na objednávke. Ak je na pri konkrétnom tovare uvedená iná dostupnosť ako skladom a kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu, bude predávajúci e-mailom alebo telefonicky informovať zákazníka o termíne dodania tovaru.

2. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

3. Za okamžik zaplatenia kúpnej ceny sa považuje dátum pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH bude zákazníkovi odoslaný spolu s tovarom v deň dodania tovaru.

5. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré EST nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci).

6. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť EST bude o tom neodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode medzi EST a zákazníkom o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene a ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť EST vráti najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar.

7. Spoločnosť EST sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je cena objednávky nižšia ako 75 €, bude doprava realizovaná na náklady zákazníka. Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti, alebo iného dôvodu o ktorom spoločnosť EST včas neinformuje, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady. Ak si zákazník objedná tovar do 75 €, cena dopravy je 5 € pri platbe cez platobnú bránu GoPay alebo bankový prevodom. V prípade objednania na dobierku je príplatok 1,-€.

8. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

9. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Bežná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkame bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá cena, ktorá lepšie odzrkadľuje cenovú hladinu daného výrobku v danom čase na trhu.

 

V. Zrušenie objednávky zo strany EST

 1. Spoločnosť EST ako predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak nie je z technických dôvodov možné tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

 2. Predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak tovar kupujúci nakupuje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. 

Poučenie o práve zákazníka, ktorý sa považuje za spotrebiteľa – fyzickú osobu,  odstúpiť od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ – fyzická osoba, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o dostúpení od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, to znamená odskúšať tovar tak, aby aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 1. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@est-slovensko.skspôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.est-shop.sk

Ak sa takto zákazník rozhodne, zašle predávajúcemu spolu s tovarom ním podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením jeho mena a priezviska, jeho adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

 1. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 2. Ak zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, zašle tovar predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu spoločnosti EST Elektro-System-Technik, s.r.o., Železničná 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, prípadne tovar osobne odovzdá predávajúcemu v sídle spoločnosti predávajúceho.

 3. Zákazník je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti zákazníkovi všetky platby, ktoré zákazník preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú zákazníkovi vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo zákazníka dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú zákazníkovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu tovar zaslal späť.

 4. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, je poškodený, je neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči zákazníkovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od zákazníka preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

 5. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa zákazník uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Zákazník je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhradu najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 6. V prípade, ak zákazník nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazníkovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

 7. Zákazník (spotrebiteľ-fyzická osoba) nemôže v súlade so zákonom odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  g) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 8. Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3, odst.1 Zákona č. 102/2014Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku

 

VII. Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

 1. Zákazník sa odporúča tovar hneď pri prevzatí vizuálne skontrolovať. Nárok neprevziať tovar má zákazník vtedy, aj je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je zákazník vždy povinný spísať s pracovníkom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, alebo v prípade osobného odberu v sídle predávajúceho so zamestnancom EST, protokol o škode/reklamácii a zásielku odmietnuť prevziať. Nárok zákazníka na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny zostáva zachovaný.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 1. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku EST a v prípade rozporu medzi týmito OP a reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

 2. EST nezodpovedá za vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 3. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje zákazník predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

 4. Reklamácia sa uplatňuje osobne v sídle spoločnosti, prípadne poštou na adrese: EST Elektro-System-Technik, s.r.o. Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

 5. V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorý predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti EST Elektro-System-Technik, s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), nájdu zákazníci na stránke https://www.est-slovensko.sk

 

IX. Záverečné ustanovenie 

 1. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom

 2. Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.est-slovensko.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá.

 3. Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti EST, ktorý je dostupný na www.est-slovensko.sk . V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami Reklamačného poriadku majú prednosť ustanovenia Reklamačného poriadku.

 4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 5. Neplatnosť akéhokoľvek dojednania týchto OP nemá za následok neplatnosť OP ako celku. Jednotlivé dojednania sú pre účely výkladu a posúdení platnosti a účinnosti od seba oddeliteľné.

 6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nadobúdajú účinnosť dňom uzavretia kúpnej zmluvy.

 8. Tieto obchodné podmienky platia od 22. 11. 2019

 

Formulár Odstúpenie od zmluvy

 

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Železničná 23
91501  Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
T: +421 327 740 810  
E: info@est-slovensko.sk

www.est-slovensko.sk   www.est-shop.sk

 

 • Home
 • Design Shoptetak.cz